Služby

Personálna a mzdová administratíva

Personálna a mzdová administratíva

Personálna a mzdová administratíva obsahuje činnosti súvisiace so vznikom, trvaním, zmenami, alebo ukončením pracovného pomeru. Naši klienti si okrem nízkej miery chybovosti a pravidelnej komunikácie s nimi pochvaľujú najmä komplexnosť poskytovanej služby. Po spracovaní miezd napr. odosielame mzdy zamestnancom našich klientov z našich účtov, čiže klient nám poukáže na účet jednu sumu a zvyšok prevodov realizujeme my. Samozrejmosťou je zasielanie elektronických výplatných pások, zastupovanie klienta pri kontrole, prepojiteľnosť SW klienta (napr. SAP) s nami používaným SW (Human) a pod. Spracovávame viac ako 1 500 výplatných pások mesačne, aj v priestoroch klienta, ale najmä v tých našich.

Personálna a mzdová administratíva
Nábor a výber zamestnancov

Nábor a výber zamestnancov

Nábor a výber zamestnancov

Kvalitný nábor a výber zamestnancov je kritickým faktorom úspechu v biznise, pretože iba správni ľudia pridávajú hodnotu Vašej službe, alebo výrobku. Pre klientov realizujeme náborové kampane ale aj priame oslovenie. Obsadzujeme široké spektrum pracovných pozícií, od robotníkov až po riaditeľov. Uchádzačov o zamestnanie evidujeme vo vlastnej databáze, a ak je to vhodné, obsadzované pozície inzerujeme. Záleží nám nielen na komunikácii s klientom, pre ktorého pozíciu obsadzujeme, ale aj na komunikácii s kandidátmi. Šetríme našim klientom čas potrebný na administratívu súvisiacu s komunikáciou s kandidátmi, alebo ich selekciu. Používame osvedčené metódy výberu kandidátov a prezentujeme vám iba tých najvhodnejších.

Psychometrické testovanie a assessment centrum

Psychometrické testovanie a assesment centrum

Psychometrické testovanie a assessment je služba využívaná klientmi v súvislosti s náborom a výberom zamestnancov, alebo v súvislosti s plánovaním kariéry a talent manažmentom. Je odporúčanou súčasťou assessment centra, alebo development centra. Rolové hry a prípadové štúdie pripravujeme po konzultácii s klientom priamo pre konkrétnu pracovnú pozíciu, zo situácií vyskytujúcich sa v pracovnom prostredí klienta. Kombináciou viacerých techník maximalizujeme schopnosť predpovedať budúci výkon, alebo správanie. Modularita používaných techník a dostupnosť niektorých techník prostredníctvom internetu je zdrojom vysokej flexibility (čas, počet kandidátov, miesto vyplnenia dotazníka).

Psychometrické testovanie a assesment centrum
Personálny lízing

Personálny lízing

Personálny lízing

Personálny lízing je riešením najmä v prípade potreby zvýšenej numerickej flexibility (napr. časovo ohraničená zákazka vyžadujúca vyšší počet pracovníkov). Zákonník práce obmedzuje zamestnávateľa v počte pracovných pomerov na určitú dobu za dané časové obdobie, ale poskytuje viac flexibility agentúram dočasného zamestnávania. Nábor a výber zamestnancov, rovnako ako vedenie personálnej a mzdovej administratívy súvisiacej s pracovným pomerom dočasne prideľovaného zamestnanca realizujeme my. Klient využíva schopnosti prideľovaných zamestnancov v ním definovanom rozsahu – či sa jedná o dni, týždne, alebo mesiace. Personálny lízing môže byť vhodným riešením aj v prípade potrebného predĺženia skúšobnej doby, alebo obmedzenia počtu kmeňových zamestnancov materskou spoločnosťou.

Personálne poradenstvo

Personálne poradenstvo

Nami poskytované personálne poradenstvo zastrešuje najmä procesy v oblasti ľudských zdrojov, akými sú odmeňovanie, nábor a výber, adaptácia, riadenie výkonu, interná komunikácia, tréning a rozvoj, plánovanie kariéry (talent manažment), zamestnanecké vzťahy, rozvoj organizácie, exit manažment a pod. Realizujeme tiež personálny audit, alebo aj audit efektívnosti organizačnej štruktúry. Často žiadanými činnosťami sú analýza pracovnej pozície, hodnotenie pracovnej pozície, popis pracovných pozícií, analýza procesov v ľudských zdrojoch alebo ich nastavenie. Máme skúsenosti so zastupovaním zamestnávateľa v kolektívnom vyjednávaní (na úrovni podnikovej kolektívnej zmluvy, alebo KZ vyššieho stupňa), aj s reštrukturalizačným procesom, alebo outplacementom.

Personálne poradenstvo
BOZP a služby ochrany pred požiarmi

BOZP a služby ochrany pred požiarmi

BOZP a služby ochrany pred požiarmi

Najväčšie bohatstvo človeka je zdravie. Od miery zdravia človeka sa odvíja vitalita, tvorivá schopnosť, aj snaha po poznaní. Medzi základné práva človeka patrí právo na ochranu zdravia, ako aj právo na priaznivé pracovné prostredie. Služby BOZP a ochrany pred požiarmi, poskytované našimi skúsenými autorizovanými bezpečnostnými technikmi a technikmi požiarnej ochrany, napomôžu bezpečnému plneniu pracovných úloh zamestnancov bez poškodenia zdravia. Prinášame na pracoviská klientov skúsenosti a poznatky z rôznych odvetví. Pravidelne sa aktívne zúčastňujeme na kontrolách orgánmi štátnej správy. Naše aktivity vykonávame na základe platných oprávnení a osvedčení. Našou prioritou je okrem školiacich činností aj kontrolná činnosť na pracoviskách klientov, s upozornením na nedostatky a návrhom nápravných opatrení.

Používaním stránok prevádzkovateľa HRman, s.r.o.
beriem na vedomie, že stránka používa výhradne nevyhnutne potrebné cookies.
Viac informácií.